Arhiv javnih naročil

Arhiv javnih naročil


Javna naročila 2019


- Razpis za dobavo reševalnega vozila je objavljeno na portalu pod št.: JN001164/2019-B01. kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Status: Razpis je zaključen.- Razpis DOBAVA OSEBNEGA VOZILA 4X4 je objavljen na portalu pod št.: JN004506/2019-W01, kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo ponudb: 10.07.2019 do 10.00 ure
Status: Razpis je zaključen.


- Razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je objavljen na portalu pod št.: JN007862/2019-W01, kjer je na voljo razpisna dokumentacija. 

Rok za oddajo ponudb: 25.11.2019 do 10.00 ure
Status:  Razpis je zaključen.

V Razpisni dokumentaciji, objavljeni dne 12.11.2019, se v poglavju 8. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti, podtočka 8.4. Pogoji za sodelovanje, pri podpodtočki 8.4.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, v tabeli doda nova zaporedna številka 3., ki se glasi:

"Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju mestne občine Celje, pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj dvema osebama, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...). "

Navedene dopolnitve naročnik ne bo popravljal oziroma dodajal v originalni Razpisni dokumentaciji, ki je bila objavljena dne 12.11.2019, zato naj ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo te dodatne navedbe oziroma ta dodaten pogoj za sodelovanje.

Povezava do popravka: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=332347.- Razpis DOBAVA OSEBNEGA VOZILA 4X4 ZA POTREBE NENUJNIH REŠEVALNIH IN SANITETNIH PREVOZOV je objavljen na portalu pod št.: JN008048/2019-W01, kjer je na voljo razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo ponudb: 29.11 .2019 do 12.00 ure
Status:  Razpis je zaključen.

Javna naročila 2018

- Javno naročilo gradenj: Prenova in reorganizacija prostorov v prvem nadstropju ZD Šmarje pri Jelšah, obj. na Portalu št.: JN002517/2018 z dne 13.04.2018. Rok za oddajo ponudb: 23.04.2018 do 10.00 ure.

Status: Razpis je zaključen.


Javna naročila 2017

- Javni razpis za nakup dveh hematoloških analizatorjev z njihovim vzdrževanjem ter dobavo pripradajočega potrošnega materiala v obdobju štirih let. Objava na Portalu javnih naročil št.:JN001669/2017-B01 z dne 6.3.2017.

- Javni razpis za izvedbo gradbenih del: "Prenova in reorganizacija kletnih prostorov v ZD Šmarje pri Jelšah", objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN001727/2017-W01, z dne 08.03.2017.

- Javni razpis za dobavo reševalnega vozila TIP-C, obj na Portalu JN002038/2017-B01 z dne 20.3.2017.

- Javni razpis za dobavo osebnega vozila št.: obj. na Portalu javnih naročil JN007027/2017 z dne 25.07.2017.

Seznam evidencnih javnih narocil 2017

 

Javna naročila 2016

- Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN402/2016 z dne 19.1.2016. 

- Javni razpis za dobavo zobotehničnega materiala - žlahtne zlitine

- Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV2094/2016 z dne 30.3.2016. 

- Javni razpis za dobavo reševalnega vozila

- Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV2117/2016 z dne 30.3.2016. 

- Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov po predhodno izvedenem javnem naročilu obj. na Portalu št.: NMV2757/2015, za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev.

- Javni razpis za dobavo sanitetnega vozila objavljen na Portalu JN006242/2016-W01 z dne 13.10.2016. Rok za oddajo ponudb 11.11.2016 do 10.00 ure.

Seznam evidencnih javnih narocil 2016

 

Javna naročila 2015

-Javni razpis za dobavo reševalnega vozila TIP - B, objavljen na Portalu št.:  NMV872/2015 z dne 19.2.2015

- Odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma po izvedenem javnem naročilu obj. pod št.: JN1682/2014 z dne 11.2.2014 za dobavo sanitetnega in laboratorisjkega materiala za obdobje od 1.5.2015 do 30.4.2016. 

-Javni razpis za dobavo zobozdravstvenega materiala po odprtem postopku, objavljen na Portalu št.: JN1887/2015, z dne 25.03.2015 za obdobje enega leta. 

-Javni razpis za dobavo PISARNIŠKEGA, POTROŠNEGA TISKALNIŠKEGA MATERIALA IN OBRAZCEV, objavljen na Portalu št.: NMV2757/2015, dne 19.5.2015. 

 -Javni razpis za dobavo sanitetnega vozila, objavljen na Portalu št.: NMV3353/2015 z dne 4.6.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO IN MONTAŽO DVIGALA, objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV6193/2015 z dne 29.9.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO ULTRAZVOČNEGA PARATA, objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV6464/2015 z dne 9.10.2015 

-Javni razpis za izvedbo gradbenih del: Adaptacija prostorov ter izgradnja dvigala v ZP Šmarje pri Jelšah, objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV6952/2015, z dne 30.10.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO OSEBNEGA VOZILA, objavljen na Portalu javnih naročil št.: NMV7947/2015 z dne 11.12.2015. Predložitev ponudb do 22.12.2015 do 10:00 ure. 

 

Javna naročila 2014

- Javni razpis za dobavo zobozdravstvenega materiala, objavljenega na Portalu javnih naročil št.: JN1793/2014 z dne 13.2.2014. 

- Javni razpis za izbiro izvajalca programa splošne ambulante (preventiva in kurativa) in programa referenčne ambulante  v ZP  Rogaška Slatina, objavljenega na Portalu javnih naročil št.: JN3248/2014 z dne 19.3.2014.

- Javno naročilo male vrednosti za dobavo dveh osebnih vozil, objavljeno na Portalu št.: NMV2435/14 z dne 14.7.2014.

- Javno naročilo male vrednosti za dobavo aparata EKG za nujno reševalno vozilo, objavljeno na Portalu št.: NMV2436/14 z dne 14.7.2014.

- Javno naročilo za izbiro izvajalca zobotehničnih storitev, objavljeno na Portalu javnih naročil št.: NMV4424./2014 z dne 16.10.2014

- Javni razpis za izvedbo zavarovalnih storitev, obj. na Portalu JN11256/2014 z dne 1.12.2014

- Javno naročilo za dobavo dveh osebnih vozil, objavljeno na Portalu št.: NMV5518 z dne 5.12.2014

 

Javna naročila 2013

Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010.

- Dobava zobozdravstvenega stroja, objavljen na Portalu javnih naročil dne 09.08.2013, pod številko objave NMV1929/2013.

- Javni razpis za izvedbo zavarovalnih storitev, objavljen na Portalu javnih naročil dne 13.12.2012, pod številko objave JN13454/2012.

 

Javna naročila 2012

- Dobava reševalnega vozila, objavljeno na Portalu JN12667/2012 

- Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010.

 

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje